ימי עיון לממוני בטיחות בעבודה
מאושרים ע"י מפקח עבודה ראשי להארכת אישור כשירות.

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על בטיחות) התשנ"ו – 1996 מחייבות את ממונה הבטיחות לצורך הארכת אישור כשירות להשתתף מדי שנה , בשמונה ימי השתלמויות לפחות, לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרות שאושרו על ידי מפקח עבודה ראשי.
בטיחות סבירוני קיבלה את אישורו של מפקח עבודה ראשי לקיום ימי עיון חדשים, רבים ומגוונים עבור ממוני הבטיחות.

מבחר מימי העיון המועברים על ידינו: